loader image

Usługi doradcze

Opracowywanie formulacji produktów na życzenie klienta, konsultacja poprawności istniejącej formulacji

TWORZENIE KART CHARAKTERYSTYKI W RÓŻNYCH JĘZYKACH

REJESTRACJA W BAZIE CPNP ORAZ PNC, NADAWANIE KODÓW UFI

Rejestracja produktów biobójczych

 • modyfikacja już istniejących receptur, unowocześnianie składów istniejących już na rynku produktów biobójczych czy zwiększaniem efektywności działania
 • wsparcie prawne dotyczące odpowiedzialności za produkt lub podczas kontroli przez organy uprawnione (URPL, GIS, SANEPID, Inspekcja Handlowa)
 • dobór badania preparatów biobójczych według grup produktowych
 • dobór badań w zakresie określenia działania biobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych według norm z działu 11.080.20, objętych zakresem akredytacji AB 815
 • doradztwo dotyczące wyboru właściwej procedury rejestracyjnej (procedura przyspieszona (art.55) , procedura narodowa, procedura europejska)

Rejestracja produktów kosmetycznych zgodnie z obowiązującą ustawą

 • analiza dokumentacji kosmetyku pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu 1223/2009
 • ocena zgodności składu z załącznikami do Rozporządzenia 1223/2009 (załącznik III substancje
  z zastrzeżeniem ograniczeń; załącznik IV wykaz dopuszczonych barwników; załącznik V wykaz substancji konserwujacych)
 • ocena zgodności etykiety kosmetyku z wymaganiami Rozporządzenia 1223/2009 oraz 655/2013
 • zgłaszanie produktów do systemu Cosmetics Products Notification Portal (CPNP)
 • rejestracja firmy w Systemie Uwierzytelniania i Autoryzacji SAAS
 • przygotowanie pełnego dossier kosmetyku
 • ustalanie zakresu badań i oznaczeń niezbędnych do przeprowadzenia Oceny Bezpieczeństwa   
 • opracowanie składu INCI
 • dobór dodatkowych badań zwiększających atrakcyjność handlową produktu    
 • wyliczanie procentowej zawartości składników pochodzenia naturalnego kosmetyków

Weryfikacja poprawności etykiet produktów (repelenty, dezynfekcja, chemia gospodarcza)

tuv

WPROWADZENIE GMP KOSMETYCZNEGO – systemu ścisłego nadzoru nad procesem produkcji, magazynowania, pakowania, znakowania, składowania dla dalszych etapów dystrybucji. Wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania ISO 22716:2009 determinuje wprowadzenie szczegółowej dokumentacji (procedur, instrukcji, formularzy) dotyczącej

Pracowników:

 • przeszkolenie pracowników i zapoznanie ich z wymaganiami Dobrych Praktyk Produkcyjnych,
 • opracowanie struktury firmy,
 • wdrożenie odpowiednich programów higieny;

Pomieszczeń:

 • prawidłowe zaprojektowanie (pod kątem sprzątania i dezynfekcji) 6 stref: magazynowania, produkcji, kontroli jakości, strefy pomocniczej, łazienki
  i toalety
 • opracowanie schematu przepływu pracowników, materiałów, produktów;

Urządzeń:

 • dobór odpowiedniej aparatury w odpowiedniej czystości i kompatybilności z wyrobami, środkami myjącymi i dezynfekcyjnymi
 • przygotowanie harmonogramu nadzoru nad urządzeniami produkcyjnymi
 • opracowanie harmonogramów mycia, dezynfekcji, wzorcowania, konserwacji poszczególnych urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej;

Surowców i opakowań:

 • wprowadzenie kryteriów na etapie zakupów,
 • opracowanie procedury zwalniania materiałów do produkcji na podstawie certyfikatu analizy dostawcy
 • opracowanie  systemu ponownej kontroli po określonym czasie magazynowania;

Produkcji:

 • pomoc we wdrożeniu wytwarzania produktu luzem i konfekcjonowania,
 • opracowanie zasad zarządzania partiami (nadawania kodów identyfikacyjnych w postaci nr serii);

Wyrobów gotowych:

 • określanie kryteriów jakościowych, charakterystyki produktu niezgodnego, prawidłowego przechowywania i transportu kosmetyków;
 • opracowanie procedur  analizy próbek kontroli półproduktów, surowców, materiałów i gotowych wyrobów,
 • opracowanie procedury archiwizowania dokumentacji i próbek wyrobów gotowych zgodnej z Rozporządzeniem 1223/2009,